Saturday, 11 April 2015

Famale Companions of the Prophet----------------------------------------------------------------

Asma bint Abu Bakr (Died 73 H) 

Asma Bint Yazeed Al-Anshariah (Died 30 H) 

Asma` Bint 'Umais 

Ash-Shifa 'bint al-Harith 

Barirah Maulah 'Aisha 

Hamnah bint Jahsh 

Hind bint 'Utbah 

Khansa bint Amr 

Khaulah bint Tha'labah 

Rubai bint Ma'udz 

Raihanah bint Zaid Bin Amr 

Shafiyah Bint Abdul Muttalib 

Sumayyah bint Khayyat 

Umamah bintu Abil 'Ash 

Umm Athiyyah Al-Ansaria 

Umm Ayman (Barakah bintu Tha'labah bin 'Amr) 

Umm Fadl (bint al-Harith Lubabah) 

Umm Hani 'bint Abi Talib Al-Hashimite 

Umm Syuraik al-Qurasyiah 

Umm Haram (Malikah Milhan bint Khalid bin Al-Anshariah) 

Umm Hakim bint al-Harith 

Umm Umarah (Nusaibah bint Ka'b) 

Umm Ma'bad 

Umm Waraqa bint Nawfal 

Umm Ruman 

Umm Sulaym bint Malhan 

5 Other Famale Companions of the Prophet edition (1) 

5 Other Famale Companions of the Prophet edition (2) 

5 Other Famale Companions of the Prophet edition (3) 

5 Other Famale Companions of the Prophet edition (4) 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
----------------------------------------------------------------

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
----------------------------------------------------------------

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

No comments:

Post a Comment